Zbiór cywilny. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I). Prawo właściwe dla zobowiązań pozaum

Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje zmiany opublikowane do dnia 25 marca 2022 r.

K.C.– uwzględniono zmiany dotyczące m.in. zawieszenia biegu przedawnienia roszczeń objętych umową o mediację oraz wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, skutków przerwania przedawnienia, uchylenia braku obowiązku zachowania formy aktu notarialnego przy współwłasności gruntów wniesionych jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, a także zmiany dotyczące zadośćuczynienia za ciężkie i trwałe uszkodzenie ciała oraz przedłużenia, wypowiedzenia i skutków nieodebrania rzeczy przy umowie składu.

od 19 września 2021 r. – ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U.poz. 1509)
→ dotyczy: art. 4462.

od 5 października 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U.poz. 2320 ze zm.)
→ dotyczy: art. 8594–8596.

od 30 czerwca 2022 r. – ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.

  • Seria: Zbiory przepisów
  • Autor: Opracowanie zbiorowe
  • Ilość stron: 1368
  • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
  • Numer ISBN: 978-83-8286-050-4
  • Data wydania: 2022-04-29

Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje zmiany opublikowane do dnia 25 marca 2022 r.

K.C. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. zawieszenia biegu przedawnienia roszczeń objętych umową o mediację oraz wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, skutków przerwania przedawnienia, uchylenia braku obowiązku zachowania formy aktu notarialnego przy współwłasności gruntów wniesionych jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, a także zmiany dotyczące zadośćuczynienia za ciężkie i trwałe uszkodzenie ciała oraz przedłużenia, wypowiedzenia i skutków nieodebrania rzeczy przy umowie składu.

od 19 września 2021 r. – ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 1509)
→ dotyczy: art. 4462.

od 5 października 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)
→ dotyczy: art. 8594–8596.

od 30 czerwca 2022 r. – ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2459)
→ dotyczy: art. 121 pkt 5, 6; art. 123 § 1 pkt 3; art. 124 § 2; art. 159; art. 388 § 1, § 11, § 2; art. 6881 § 1.

K.P.C. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in.: zawieszenia biegu terminu przedawnienia w odniesieniu do roszczenia objętego wnioskiem o przeprowadzenie mediacji; wysyłania pism procesowych przez strony i uczestników; postępowania nakazowego w sprawach przeciwko konsumentom; określenia terminów na zaspokojenie roszczeń wynikających z wydanego przez sąd nakazu zapłaty; możliwości niestosowania wyłączeń spod egzekucji w przypadku, gdy dłużnikiem jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne; możliwości ustanowienia zabezpieczenia świadczenia na zapewnienie środków utrzymania w związku ze szkodą poniesioną wskutek przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, zabójstwa lub umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym.

od 19 września 2021 r. – ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1090)
→ dotyczy: art. 9861–98611.

od 24 września 2021 r. – ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655)
→ dotyczy: art. 165 § 2; art. 4802 § 1, § 2; § 21, § 22; art. 485 § 2, § 4, § 5.

od 4 października 2021 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 1805)

od 11 października 2021 r. – ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. poz. 1666)
→ dotyczy: art. 833 § 9.

od 30 października 2021 r. – ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.)
→ dotyczy: art. 9118 § 11.

od 30 listopada 2021 r. – ustawa z 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. poz. 2052)
→ dotyczy: art. 47968 pkt 2.

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)
→ dotyczy: art. 1086 § 4.

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.)
→ dotyczy: art. 126 § 6.

od 23 grudnia 2021 r. – ustawa z 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. poz. 2262)
→ dotyczy: art. 47928 § 1 pkt 6.

od 1 stycznia 2022 r. – ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981)
→ dotyczy: art. 833 § 7.

od 1 stycznia 2022 r. – ustawa z 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270)
→ dotyczy: art. 833 § 6.

od 1 stycznia 2022 r. – ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2328)
→ dotyczy: art. 117 § 51–54; art. 733; art. 7533; art. 754.

od 4 stycznia 2022 r. – ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.)
→ dotyczy: art. 833 § 6.

od 10 stycznia 2022 r. – ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 2289)
→ dotyczy: art. 8291–8294.

od 26 lutego 2022 r. – ustawa z 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 366)
→ dotyczy: art. 8295.

od 28 lutego 2022 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2022 r., P 10/19 (Dz.U. poz. 480)
→ dotyczy: art. 49 § 1.

od 30 czerwca 2022 r. – ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2459)
→ dotyczy: art. 1836 § 3.

od 1 lipca 2022 r. – ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 1177)
→ dotyczy: art. 1025 § 5, § 6.

od 1 października 2022 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)
→ dotyczy: art. 125 § 5, § 6; art. 1312.

od 18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)
→ dotyczy: art. 47945.

po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia –  ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1515, oczekuje na podpis Prezydenta RP)
→ dotyczy: art. 4582 § 1 pkt 3.

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

od 9 września 2021 r. – ustawa z 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 1557)
→ dotyczy: art. 98b.

od 24 września 2021 r. – ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655)
→ dotyczy: art. 19 ust. 4.

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)
→ dotyczy: art. 54 pkt 1.

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1080)
→ dotyczy: art. 76a pkt 4.

od 7 grudnia 2021 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 2257)

od 1 stycznia 2022 r. – ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2328)
→ dotyczy: art. 96 ust. 1 pkt 16.

P.A.S.C. – najnowsze zmiany dotyczą m.in. umożliwienia osobie, której dane przetwarzane są w rejestrze stanu cywilnego, jej małżonkowi, dzieciom oraz rodzicom nieodpłatnego pobierania zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych o wskazanej osobie przy użyciu usługi elektronicznej oraz umożliwienia pobrania zaświadczenia o stanie cywilnym bezpośrednio z rejestru na skrzynkę ePUAP wnioskodawcy; przyspieszenia i uproszczenia wydawania odpisów aktów urodzenia wydawanych z urzędu na skutek elektronicznego zgłoszenia urodzenia dziecka; rozszerzenia kręgu podmiotów posiadających dostęp do rejestru stanu cywilnego na organy paszportowe oraz konsulów RP, a także minimalizacji liczby dokumentów przedkładanych przez wnioskodawców na potrzeby realizacji sprawy paszportowej.

od 5 października 2021 r., od 1 stycznia 2023 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)
→ dotyczy: art. 10; art. 26 ust. 3, 4; art. 27 ust. 2, 3, 4 pkt 4; art. 32a; art. 33 pkt 1, pkt 3 lit. e–g; art. 44 ust. 6, 7; art. 53 ust. 1; art. 54 ust. 4, 5; art. 58a ust. 1, ust. 2 pkt 11, ust. 3, 4; art. 63 ust. 9, 10; art. 64 ust. 1; art. 67 ust. 7; art. 73 ust. 3; art. 76 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 9; art. 81 ust. 1; art. 83 ust. 1; art. 85 ust. 6, 7; art. 89 ust. 1, 2, 4; art. 99 ust. 3; art. 108 ust. 4; art. 124 ust. 7; art. 124a ust. 1; art. 132 ust. 3; art. 144 ust. 5–7.

od 14 stycznia 2022 r., od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie zmienianych przepisów, określonym w komunikacie ogłoszonym co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie wskazanych przepisów na podstawie art. 6a ustawy z 14 października 2021 r. (Dz.U. poz. 1978 ze zm.), który wejdzie w życie  z dniem 2 czerwca 2022 r. – ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1978 ze zm.)
→ dotyczy: art. 24 ust. 3; art. 45 ust. 2, 4, 6, 7; art. 47 ust. 3; art. 49 ust. 4–7; art. 69 ust. 2 pkt 1; art. 71 ust. 3; art. 72 ust. 4.

od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych zgodnie z przepisami ustawy z 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. poz. 350 ze zm.), określonym w komunikacie ogłoszonym co najmniej 14 dni przed wdrożeniem tych rozwiązań na podstawie art. 110a ustawy z 27 stycznia 2022 r. (Dz.U. poz. 350 ze zm.) – ustawa z 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. poz. 350 ze zm.)
→ dotyczy: art. 5 ust. 6, 6a; art. 76 ust. 2; art. 83 ust. 3; art. 125 ust. 2, 5.

K.W.H. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz biegu terminu do wykreślenia z księgi wieczystej roszczeń osób, do których nie stosuje się ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

od 14 stycznia 2022 r. – ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1978 ze zm.).
→ dotyczy: art. 364 ust. 8 pkt 26.

od 1 lipca 2022 r. – ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 1177)
→ dotyczy: art. 19 ust. 3; art. 364 ust. 8 pkt 25.

K.S.H. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. wzmocnienia nadzoru w spółkach kapitałowych oraz wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa regulacji holdingowych, w tym: odseparowania interesu spółki od interesu wspólnika, wydawania przez spółkę dominującą wiążących poleceń spółce zależnej, wywłaszczenia wspólników mających 25 procent udziałów w spółce kapitałowej zamkniętej, aktywizacji rady nadzorczej przez zarząd, a także sankcji karnych wobec członków zarządu, pracowników i doradców spółki.

od 5 października 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)
→ dotyczy: art. 5 § 2; art. 26 § 1 pkt 3; art. 74 § 1; art. 93 § 1 pkt 1; art. 130 pkt 7; art. 166 § 1 pkt 5, § 2; art. 188 § 1; art. 238 § 1; art. 277 § 1; art. 30012 § 3 pkt 5; art. 30033 § 1 pkt 5 i 6; art. 30087 § 1; art. 30093 § 1; art. 319 § 1; art. 3283 § 1 pkt 5 i 6; art. 3286 § 5 pkt 6; art. 330 § 4; art. 331 § 1; art. 3311 § 1, § 4; art. 402 § 3; art. 407 § 1, § 11; art. 434 § 3; art. 437 § 1; art. 438 § 4; art. 464 § 1.

od 30 listopada 2021 r. – ustawa z 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. poz. 2052)
→ dotyczy: art. 18 § 2.

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.)
→ dotyczy: art. 71 § 2.

po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia –  ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1515, oczekuje na podpis Prezydenta RP)
→ dotyczy: art. 4 § 1 pkt 4 lit. f, § 1 pkt 51; art. 7; art. 18 § 2; art. 211; art. 212; art. 213; art. 214; art. 215; art. 216; art. 217; art. 218; art. 219; art. 2110; art. 2111; art. 2112; art. 2113; art. 2114; art. 2115; art. 2116; art. 202 § 2, § 3; art. 206 § 1 pkt 5; art. 2081; art. 2091; art. 2141; art. 218 § 2; art. 219 § 3, § 4, § 41, § 42, § 6; art. 2191; art. 2192; art. 221 § 1; art. 2211; art. 222 § 2, § 41, § 42, § 43; art. 228 pkt 6; art. 231 § 41; art. 293 § 2, § 3; art. 30058 § 5; art. 30061 § 1 pkt 5; art. 30069 § 3, § 31; art. 30071 § 1, § 11, § 12, § 2; art. 30071a; art. 30076 § 3, § 31, § 5; art. 30081 pkt 5; art. 30082 § 4; art. 369 § 1; art. 370 § 3; art. 374 § 1 pkt 5; art. 376; art. 3771; art. 3801; art. 382 § 3, § 31, § 4, § 5, § 6, § 7; art. 3821; art. 3841; art. 3871; art. 388 § 31, § 5; art. 389; art. 390; art. 3901; art. 393 pkt 7; art. 395 § 4; art. 483 § 2, § 3; art. 512 § 2; art. 526 § 3; art. 548 § 2; art. 5871, art. 5872.

KOMORNICY SĄDOWI

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.)
→ dotyczy: art. 158 ust. 1; art. 158a; art. 202 ust. 1 pkt 19a; art. 221 ust. 2, ust. 2a.

KOSZTY KOMORNICZE

od 5 października 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)
→ dotyczy: art. 22 ust. 2.

 Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiają korzystanie ze zbioru. Publikację uzupełniono o wykazy wszystkich aktów zmieniających uwzględnione ustawy oraz wykazy aktów wykonawczych, a także wyciągi zawierające najważniejsze przepisy intertemporalne.

Zmiany, które weszły w życie między 12 sierpnia 2021 r. a 28 marca 2022 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 28 marca 2022 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma. Na początku zbioru zamieszczono spis wszystkich aktów prawnych wprowadzających te zmiany.

SKU: 9788382860504
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Zbiór cywilny. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I). Prawo właściwe dla zobowiązań pozaum”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *