Wezwijcie moje dzieci. Wilcza dolina. Tom 3

Od kil­ku­na­stu lat Wil­cza Dolina przy­go­to­wuje się na powrót wil­ka­rów.Opie­kunka jest zmę­czona ocze­ki­wa­niem, odpo­wie­dzial­no­ścią, stra­chem i nie­pew­no­ścią.DaWern wie­dzie podwójne życie i wciąż nie jest pewne, po czy­jej stro­nie sta­nie, gdy przyj­dzie czas.Dziecko krwi Elle­niale doro­sło i jest gotowe poznać Pana Lasu.

  • Seria: Wilcza dolina
  • Autor: Marta Krajewska
  • Ilość stron: 528
  • Wydawnictwo: GENIUS CREATIONS
  • Numer ISBN: 978-83-7995-567-1
  • Data wydania: 2021-07-02

Od kil­ku­na­stu lat Wil­cza Dolina przy­go­to­wuje się na powrót wil­ka­rów. Opie­kunka jest zmę­czona ocze­ki­wa­niem, odpo­wie­dzial­no­ścią, stra­chem i nie­pew­no­ścią. DaWern wie­dzie podwójne życie i wciąż nie jest pewne, po czy­jej stro­nie sta­nie, gdy przyj­dzie czas. Dziecko krwi Elle­niale doro­sło i jest gotowe poznać Pana Lasu.

Alasa coraz bar­dziej inte­re­suje się zdzi­wa­cza­łym Irkem. Dawno temu wywiesz­czyła, że kie­dyś pomoże męż­czyź­nie odna­leźć spo­kój, a potem wrócą wil­ka­rzy. W miarę jak wieszczka i bart­nik zbli­żają się do sie­bie, czas prze­po­wiedni nie­uch­ron­nie zaczyna się wypeł­niać.

Nowa opo­wieść z Wil­czej Doliny urzeka, tak jak poprzed­nie, baśniową nie­sa­mo­wi­to­ścią i uro­kliwą sło­wiań­ską atmos­ferą, nie­na­gan­nym sty­lem, pory­wa­jącą fabułą i gale­rią nie­zwy­kle barw­nych postaci, nie­któ­rych dobrze nam zna­nych, ale także nowych, wcale nie mniej cie­ka­wych. Przede wszyst­kim jed­nak ocza­ro­wuje, wręcz oszo­ła­mia bogac­two autor­skiej inwen­cji i buj­ność formy, jaką Marta Kra­jew­ska kreuje, wręcz maluje w naszej wyobraźni prze­ko­nu­jącą wizję wła­snego świata. Wspa­niała, fascy­nu­jąca lek­tura!
Witold Jabłoń­ski, autor „Darów bogów”, „Popiela” i „Wandy”

Długo wycze­ki­wany finał try­lo­gii z Wil­czej Doliny urzek­nie Was liry­zmem i magią. Marta Kra­jew­ska z wła­ściwą sobie sub­tel­no­ścią zaplata wszyst­kie nici tego wyjąt­ko­wego sło­wiań­skiego fan­tasy, tka­jąc nie­zwy­kle satys­fak­cjo­nu­jące zakoń­cze­nie.
Maria Zdyb­ska, autorka serii „Kru­cze serce”

Nikt prócz Marty Kra­jew­skiej nie potrafi tak wspa­niale opo­wia­dać sło­wiań­skiego fan­tasy. Tylko ona zdoła zanu­rzyć czy­tel­nika w histo­rii, opleść go sło­wami i zatrzy­mać aż do ostat­niej strony, by zosta­wić nie­po­cie­szo­nego, że opo­wieść się zakoń­czyła.
Mał­go­rzata Lisiń­ska, autorka serii „Tro­pi­ciel”

SKU: 9788379955671
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Wezwijcie moje dzieci. Wilcza dolina. Tom 3”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *