Python: kurs programowania na prostych przykładach

Po­znaj Py­tho­na! Py­thon to ję­zyk pro­gra­mo­wa­nia obec­nie naj­bar­dziej ce­nio­ny przez pro­gra­mi­stów i naj­szyb­ciej zdo­by­wa­ją­cy po­pu­lar­ność. Wy­róż­nia się bar­dzo pro­stą skład­nią, świet­nie na­da­je się więc do te­go, by ucząc się go, za­cząć przy­go­dę z pro­gra­mo­wa­niem. I war­to przy nim zo­stać, po­głę­bia­jąc zdo­by­tą dzię­ki tej książ­ce wie­dzę…

  • Autor: Konrad Jagaciak
  • Ilość stron: 104
  • Wydawnictwo: Ringier Axel Springer Polska
  • Numer ISBN: 9788380917651
  • Data wydania: 2019-07-17

Po­znaj Py­tho­na!
Py­thon to ję­zyk pro­gra­mo­wa­nia obec­nie naj­bar­dziej ce­nio­ny przez pro­gra­mi­stów i naj­szyb­ciej zdo­by­wa­ją­cy po­pu­lar­ność.
Wy­róż­nia się bar­dzo pro­stą skład­nią, świet­nie na­da­je się więc do te­go, by ucząc się go, za­cząć przy­go­dę z pro­gra­mo­wa­niem. I war­to przy nim zo­stać, po­głę­bia­jąc zdo­by­tą dzię­ki tej książ­ce wie­dzę ? to in­we­sty­cja w przy­szłość.
W tej książ­ce po­zna­my pod­sta­wo­we po­le­ce­nia i in­struk­cje Py­tho­na oraz prze­ćwi­czy­my je krok po kro­ku, two­rząc wła­sne gry z gra­fi­ką 2D. Do­wie­my się też, jak ko­rzy­stać z bi­blio­tek, jak in­sta­lo­wać do­dat­ko­we mo­du­ły i jak two­rzyć pro­jek­ty z gra­fi­ką 3D. Książ­ka za­wie­ra rów­nież za­da­nia do sa­mo­dziel­ne­go wy­ko­na­nia wraz z roz­wią­za­nia­mi oraz mnó­stwo przy­kła­do­wych skryp­tów po­ka­zu­ją­cych dzia­ła­nie Py­tho­na.
Na DVD znaj­dzie­my ze­staw star­to­wy nie­zbęd­nych na­rzę­dzi dla pro­gra­mi­stów: naj­lep­sze śro­do­wi­ska pro­gra­mi­stycz­ne, edy­to­ry ko­du źró­dło­we­go i pli­ki szko­le­nio­we do wska­zó­wek przed­sta­wio­nych w książ­ce.

SKU: 9788380917651
Kategoria:
Tags:, ,

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Python: kurs programowania na prostych przykładach”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.